افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 18 July , 2024

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک + مدیریت فرآیند و معجزه اجرای هم زمان آن ها

مدیریت استراتژیک + مدیریت فرآیند و معجزه اجرای هم زمان آن ها

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک را می‌توانیم مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی تعریف کنیم که یک مدیر انجام می‌دهد و نتیجه عملکرد شرکت را تعیین می‌کند. در واقع مدیریت کسب و کار بدون داشتن مدیریت استراتژی معنایی ندارد. مدیریت فرآیند مدیریت فرآیند یک عبارت است که به برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر فرآیندهای کسب و کار […]